Jerez

TIO PEPE
Trago $16300   Media $81000  Botella$118000
DRY SACK FINO
Trago $19000                        Botella$150000

Jerez

DRY SACK MEDIUM
Trago $19000   Media $140000  Botella$161000